BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:
Nguyễn Trọng Quýnh (770) 676 7371
Phụ tá:
Đào Văn Chung (404) 579 5664

Thủ quỹ:

Lý Văn Thanh

(229) 387 8318

Thư ký - Báo chí:
Phan Thiện Ái (651) 319 3539
Văn nghệ:
Nguyễn Trọng Quýnh
A/C Trương Trọng Thắng
(770) 676 7371
(310) 995 2495
Kỷ thuật (Văn nghệ):
A/C Lê Đình Quang (404) 259 4946

Nghi lễ:

Nguyễn Trần Đàm
Mạc Văn Vĩnh

(832) 606 7733
(770) 851 7102

Du ngoạn - Vận chuyển:
Mạc Văn Vĩnh
Nguyễn Văn Nhàn
Nguyễn Ngọc Lễ
Nguyễn Quang Toan
Phan Thiện Ái
(770) 851 7102
Ẩm thực:
Nguyễn Văn Thiết
Triệu Minh Châu
+quý phu nhân OCS-GA
(678) 867 7700
(678) 350 6984
Trang trí:
Phạm Quang
Nguyễn Ánh
Phạm Hoàng Kỳ
Nguyễn Văn Hóa
Triệu Minh Châu
(404) 921 4137

Tiếp tân:

Chị Mai (phu nhân OC Nhàn)

 
Nhiếp ảnh:
Nguyễn Văn Nhàn
Nguyễn Ngọc Lễ
Lý Văn Thanh
(856) 366 3335
(678) 644 2763
An ninh – Trật tự:
Nguyễn Văn Hóa
Nguyễn Ánh
Triệu Minh Châu

(404) 693 6403
Website design:
Tạ Quốc Quang
Nguyễn Kiên Trung
 

Liên lạc: webmaster@dhocs2018.com